Kabinet zet in op effectievere aanpak jeugdcriminaliteit

Ruim een derde van de veroordeelde jongeren gaat binnen twee jaar weer de fout in. Dat aantal is te hoog. De ministerraad heeft daarom op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming ingestemd met een pakket aan maatregelen om sneller en effectiever in te grijpen, zodat de kans dat jongeren in de fout gaan kleiner wordt. De nieuwe aanpak voorziet op een behandeling van jonge delinquenten die is toegespitst op wat de jongere echt nodig heeft.

Het huidige stelsel kent slechts één type instellingen voor alle justitiële jongeren. Dekker wil af van deze ‘one size fits all-benadering’: ‘Zoveel verschillende jongeren, zoveel verschillende problemen. Het werkt niet om die allemaal door hetzelfde hoepeltje te laten springen. Daarom zetten we in op meer maatwerk.’

Nieuwe typen instellingen

Het kabinet introduceert daarom 2 nieuwe typen instellingen: kleinschalige voorzieningen en landelijke specialistische voorzieningen. De kleinschalige voorzieningen hebben tot doel om jongeren tijdens hun detentie meer contact met het leven buiten de instelling te laten houden. De Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) worden omgevormd naar landelijke specialistische voorzieningen. In die voorzieningen krijgen jongeren met langere straffen en meer complexe problematiek intensievere zorg en een hoge mate van beveiliging. Het gaat dan bijvoorbeeld om jongeren met een jeugd tbs-maatregel of ernstige gedragsproblematiek. In totaal investeert het kabinet in de kleinschalige voorzieningen en landelijke specialistische voorzieningen een bedrag dat oploopt naar structureel € 17 miljoen vanaf 2024.

Stijging recidive onder jeugdige daders

Uit de tweejaarlijkse recidivemeting onder de vaste dadergroepen die gevolgd worden met de recidivemonitor van het WODC blijkt dat de recidive onder jeugdige daders een stijgende ontwikkeling laat zien na jaren van daling. Van 2006 tot 2012 is de zogenoemde recidiveprevalentie gedaald van 40% naar 34%. Daarna stijgt de recidive tot 38% onder de daders veroordeeld in 2015.

Bronnen: ministerie van Justitie en Veiligheid en WODC

Zelf aan de slag met de aanpak van jeugdcriminaliteit? Het CCV-Jeugdteam biedt trainingen en workshops op maat.

Kabinet zet in op effectievere aanpak jeugdcriminaliteit