Meer meldingen over seksueel misbruik en discriminatie op scholen

Er zijn meer meldingen gedaan van seksueel misbruik en discriminatie op scholen, zo blijkt uit cijfers van de Onderwijsinspectie. Het afgelopen schooljaar zijn 134 meldingen over seksueel misbruik binnengekomen. Vorig schooljaar was dat aantal 106. Het aantal meldingen van discriminatie op basis van migratieachtergrond is gestegen van 25 naar 42.

In alle onderwijssectoren, met uitzondering van het speciaal onderwijs, ziet de Onderwijsinspectie een stijging van het aantal meldingen seksueel misbruik. Tegelijk is er een daling in het aantal meldingen seksuele intimidatie. Bij de meldingen over seksueel misbruik van leerlingen is in bijna de helft van de gevallen de beschuldigde een ‘met taken belast persoon’ van de school, zoals een leerkracht of een lid van het niet-onderwijzend personeel. In de meldingen van discriminatie nam het aantal meldingen van discriminatie op basis van migratieachtergrond het meest toe, vooral in het primair onderwijs. Tegelijkertijd daalde het aantal meldingen van disriminatie op grond van geloof.

Complexe meldingen

Evenals in de vorige jaren zien vertrouwensinspecteurs dat de complexiteit, intensiteit en urgentie van de meldingen toeneemt. Daarnaast kunnen ouders de klachtenprocedures van scholen of instellingen moeilijk vinden, zijn de procedures op een te hoog abstractie niveau geschreven en niet altijd transparant. Dit maakt de klachtenprocedure van scholen minder toegankelijk waardoor ouders vastlopen.  Ouders voelen zich niet serieus genomen en meldingen kunnen zich ontwikkelen naar complexe klachten. Tegelijkertijd constateren de vertrouwensinspecteurs dat in de gevallen waar besturen wel investeren in een goede klachtafhandeling, ouders veel vaker tevreden zijn over de afhandeling.

Lees ook ons dossier school en veiligheid

Meer meldingen over seksueel misbruik en discriminatie op scholen