Handreiking onderwijs en zorg

De stelsels voor zorg en onderwijsondersteuning zijn veranderd. De Handreiking Onderwijs en zorg maakt scholen en ouders wegwijs in de verschillende zorgwetten (Jeugdwet, Zvw en Wlz) en beschrijft hoe zij in vier stappen tot passende zorg en ondersteuning kunnen komen.

 

Beschrijving

Met de invoering van passend onderwijs op 1 augustus 2014 hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter hebben aangemeld verplicht is om een passende plek te bieden als het kind extra onderwijsondersteuning nodig heeft. Voorheen werd zorg voor een leerling betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Sinds 1 januari 2015 wordt deze zorg vergoed op basis van de Jeugdwet, de gewijzigde Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg (Wlz).

De handreiking biedt informatie over de verschillende zorgwetten, omdat de inzet voor zorg op school afhankelijk is van de wet waar de zorg voor de leerling onder valt. Vervolgens biedt de handreiking een stappenplan om passende zorg en ondersteuning tijdens onderwijstijd te bereiken. Ook bevat het meer informatie over de afstemming van zorg tijdens onderwijstijd tussen school en ouders.

Organisatie

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Download

Handreiking onderwijs en zorg