NPT-LVB

Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer voor jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (NPT-LVB) richt zich op delinquente jongeren met een licht verstandelijke beperking en een gemiddeld tot hoog recidiverisico. Door deze jongeren en hun netwerk een jaar lang intensief te begeleiden, tracht NPT-LVB de recidive terug te dringen. De aanpak is erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer voor jongeren met een Licht Verstandelijke Beperking (NPT-LVB) richt zich op delinquente jongeren met een licht verstandelijke beperking en een gemiddeld tot hoog recidiverisico. Door deze jongeren en hun netwerk een jaar lang intensief te begeleiden, tracht NPT-LVB de recidive terug te dringen. De aanpak is erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Doel en doelgroep

De methode NPT-LVB is gericht op delinquente jongeren van 16 tot en met 23 jaar met een IQ van 50-70, of een IQ van 70-85 in combinatie met een beperkt sociaal aanpassingsvermogen. De jongeren keren in de samenleving terug na een verblijf van minimaal één maand in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI), Penitentiaire Inrichting (PI) of instelling voor Jeugdzorg Plus/Gesloten Behandeling (GB).

Het juridisch kader waarin de jongere wordt begeleid kan zowel vrijwillig als gedwongen zijn. Bij de civielrechtelijke plaatsingen (van jongeren tot en met 17 jaar) moet voor het besluit tot vrijheidsbeneming vermeend delinquent gedrag (mede) een rol hebben gespeeld.

NPT-LVB kan ook worden ingezet bij jongeren bij wie een verblijf in één van genoemde instellingen al enige tijd geleden is afgerond.

De aanpak richt zich op:

  • Verbetering of aanpassing van alle kenmerken en omstandigheden van de jongere die de criminogene factor ‘gedrag, vaardigheden en denkpatronen’ in negatieve zin beïnvloeden.
  • Verbetering van de delictgerelateerde criminogene factor ‘gedrag, vaardigheden en denkpatronen’.
  • Het voorkomen van recidive.

Aanpak

De methode NPT-LVB kiest voor een aanpak vanuit de desistance focused Practice. Dat wil zeggen dat is nagegaan welke elementen van invloed zijn op de keuze van een jongere om te stoppen met delictgedrag.

De aanpak combineert interventies die gericht zijn op:

  • Motivatie en betekenisgeving/identiteitsvorming:  interventies die zorgen voor een wil tot gedragsverandering en werkelijk betekenisvolle ervaringen door de jongere.
  • Individueel kapitaal:  interventies die de individuele competentie versterken. Denk aan vaardigheden en zelfsturing, een afname van gedragsproblemen, stress en overbelasting.
  • Sociaal kapitaal:  interventies die het sociaal netwerk en de kansen en mogelijkheden voor jongere versterken. Het gaat om het versterken van de sociale bindingen en het vergroten van de participatie van jongeren.

Downloads

NPT-LVB