Stichting Waarheid - ook bekend als J-team

★★★

Deze aanpak richt zich op hinderlijke- overlastgevende- en criminele jeugdgroepen. De focus ligt op de inzet van (lokale) rolmodellen, een intensieve individuele begeleiding en een intensieve samenwerking met ketenpartners, ouders en buurtbewoners.

Met deze aanpak wordt jongeren weer perspectief geboden en neemt de overlast in de wijk af. Tijdens een pilot in Zoetermeer zijn goede resultaten behaald: vermindering van overlast, toename veiligheidsgevoel buurtbewoners, jongeren zijn begeleid naar werk/opleiding en meer sociale cohesie in de buurt.

Resultaten/effecten

Dat positieve rolmodellen van onschatbare waarde zijn, blijkt ook uit een recente studie van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Zij concluderen dat uit divers wetenschappelijk onderzoek blijkt dat secundaire preventie interventies (gericht op risicojongeren) effectiever zijn wanneer zij (onder andere) positieve rolmodellen centraal stellen (van der Put et al., 2013).

De gemeente Zoetermeer heeft een evaluatie uitgevoerd naar aanleiding van de pilot en het deelproject rond de jaarwisseling. De gestelde doelen zijn gerealiseerd:

  • Probleemjongeren zijn begeleid naar een passende dagbesteding. Van de 34 jongeren hebben 27 jongeren na de pilot een vorm van formele dagbesteding, zoals school of werk. 
  • De overlast veroorzaakt door de jongeren is teruggedrongen. De perceptie van overlast van de buurtbewoners is met twintig procent gedaald.
  • Het veiligheidsgevoel van buurtbewoners is toegenomen. Uit een enquête blijkt dat de gemiddelde veiligheidsbeleving van buurtbewoners is bevorderd van een 5,9 (voor de pilot) naar een 6,8 (na de pilot).
  • De schade aan gemeentelijke eigendommen is afgenomen. Tijdens de jaarwisseling is de schade ten aanzien van het voorgaande jaar gedaald met 34,5 procent.

Wat maakt de aanpak uniek?

Bij deze lokale aanpak draait het om de 'inzet van eigen kracht'. De kracht van de methodiek en het onderscheidend vermogen ligt in de manier waarop contact wordt gelegd met de jongeren. De rolmodellen zijn 'ervaringsdeskundig' en door oprechte betrokkenheid wordt een solide vertrouwensband gecreëerd, waardoor jongeren weerhouden worden van het afglijden naar een criminele carrière. Om de duurzaamheid van de aanpak te verstevigen worden ook jongeren binnen de groep omgevormd tot rolmodel.

StichtingWaarheid maakt gebruik van diverse effectief bewezen behandelcomponenten zoals observerend leren van gedrag, counseling, versterking van het sociale systeem rondom jongeren, werkbegeleiding & vrijetijdsbesteding in groepsverband.

Waardering

De uitgangspunten van de aanpak zijn zeer helder en duidelijk omschreven. Deze zijn ook specifiek en praktijkgericht verwoord in de methodiekhandleiding van StichtingWaarheid. De theoretische onderbouwing komt ook ruimschoots aan bod in de handleiding.

Lokaal is er een mate van effectiviteit gemeten. Wat echter nog ontbreekt is een uitgebreid onderzoek naar de effectiviteit van deze specifieke aanpak. Ook is onduidelijk op welke termijn het effect van  de aanpak doorwerkt. Is er bijvoorbeeld ook op de langere termijn geen sprake van recidive.

De opzet is zodanig dat de aanpak gemakkelijk overdraagbaar en toepasbaar is.

Mensen en middelen

Voorbereiding: een goede projectleider is nodig, iemand die een plan kan opstellen en de contacten met de opdrachtgever kan onderhouden.

Uitvoering: een team is nodig van goede straatwerkers, met in elk geval één rolmodel. De projectleider blijft actief om de omgeving te mobiliseren, contact met de opdrachtgever te onderhouden en de straatwerkers te faciliteren.

Evaluatie: een goede evaluatie met alle betrokken partijen (dus ook buurtbewoners en netwerkpartners) is cruciaal voor een goed vervolg.

Downloads en links

Contact

Wil je weten welke aanpak past bij een specifieke situatie in jouw gemeente, wijk of buurt? Bel dan met Nicole Langeveld 06-103 20 372. Mailen kan natuurlijk ook.

Stichting Waarheid - ook bekend als J-team