Direct naar content

Jeugdreclassering

De Jeugdreclassering wordt uitgevoerd door gecertificeerde instellingen voor jeugdhulp. De reclassering is verantwoordelijk voor de uitvoering van de nazorg aan jongeren na hun verblijf in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). De medewerkers begeleiden de jongeren na hun detentie, zodat zij in staat zijn om een zo zelfstandig mogelijk bestaan op te bouwen.

Begeleidingsplan

De Jeugdreclassering is ook verantwoordelijk voor het maken en uitvoeren van een op maat gesneden begeleidingsplan van de veroordeelde jongere. Zo werkt de Jeugdreclassering ook actief mee aan het opstellen van een verblijfs- of behandelplan voor de jongere tijdens zijn het verblijf in de JJI.

De JJI en de Jeugdreclassering zorgen samen voor een tijdige invulling van een nazorgplan. Zij maken daarbij gebruik van alle informatie die over de jongere beschikbaar is. Dit betreft informatie van henzelf, de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de JJI, en de gemeente waar de jongere gaat wonen.

Casemanager

De Jeugdreclassering heeft de rol van casemanager. Ze heeft zelf de regie over de uitvoering van het begeleidingsplan. Waar nodig voeren andere instanties onderdelen van het plan uit.

De Jeugdreclassering stuurt het nazorgplan en de eindrapportages op tijd naar de RvdK. Als er sprake is van verplichte nazorg, rapporteert de Jeugdreclassering hierover aan het Openbaar Ministerie en de JJI. Als het gaat om vrijwillige nazorg, wordt direct aan de RvdK gerapporteerd.

De gemeente kan de Jeugdreclassering aanspreken op haar wettelijke taken.

*Met de Jeugdreclassering wordt ook de Jeugdreclassering van de landelijk werkende (gezins)voogdijinstellingen (de William Schrikker Groep en het Leger des Heils) bedoeld.

18-plussers en volwassenreclassering

Zodra een jongere 18 jaar wordt tijdens zijn verblijf in detentie of in de periode van nazorg, wordt de volwassenreclassering verantwoordelijk voor de uitvoering van de nazorg. Meer informatie daarover, vind je op www.forensischezorg.nl.

Enkele verschillen tussen de nazorg aan 18-minners en 18-plussers zijn:

  • Een 18-plusser komt in aanmerking voor de volwassen zorg (CIZ = Centrum Indicatiestelling Zorg).
  • Een 18-plusser kan terecht bij het Algemeen Maatschappelijk Werk.
  • Een 18-plusser kan terecht bij een instelling voor GGZ.
  • Voor een 18-plusser geldt de leerplicht niet meer en moeten – indien nodig – andere manieren gezocht worden om de jongeren aan een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt te helpen. Het RMC kan daar nog wel bij helpen.

Bron: Handreiking nazorg jeugdige ex-gedetineerden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Rollen

Taken

Meer informatie

Ga voor meer informatie over de Jeugdreclassering naar www.jeugdreclassering.nl.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan