Jeugdgroepen: wie doet wat?

Wat doe je, als je als wijkagent hoort van bewoners dat zij last hebben van een groep blowende, rommel-makende en schreeuwende jongeren? Of dat je als jongerenwerker proeft dat de sfeer in een jongerengroep grimmiger wordt? Wanneer stap je als gemeente in, wat is je rol en hoe pak je die?

Het zijn terugkerende vragen waar geen standaard oplossingen voor zijn. Wat wel altijd geldt is dat de aanpak van jeugdgroepen de grootste kans van slagen heeft als betrokken partners samenwerken. De gemeente is daarbij de regisseur van de aanpak. Zij verzamelt alle informatie van partners, roept hen bij elkaar voor een gezamenlijke analyse en een aanpak op te stellen, stemt in overleg de verschillende acties af enz.  

Rollen in de aanpak jeugdgroepen

Een jongerenwerker kan  een signaal inbrengen over een groep, dat is de eerste stap, maar kan ook een rol spelen bij het verrijken van informatie. Het verrijken van info gebeurt onder leiding van gemeente.
De politie heeft een signalerende en registrerende taak bij de aanpak van jeugdgroepen. Als er sprake is van strafbare feiten dan gaat ze over tot opsporing en mogelijke aanhouding van de betrokken jongeren. In opdracht van de gemeente voert de politie een Groepsscan uit. De basis voor de scan is informatie uit het politiesysteem. Dat wil zeggen alle informatie die in het (computer-) systeem van de politie over de personen uit een groep is vastgelegd. Denk aan het aantal zorgmeldingen dat de politie opmaakte. Ook een meldingenoverzicht en waarnemingen die agenten doen tijdens controles van bijvoorbeeld drank- en drugsgebruik kunnen hier onderdeel van zijn. Netwerkpartners vullen deze informatie vervolgens verder aan met zogenoemde ‘zachte informatie’. Daarmee wordt informatie bedoeld die niet in de systemen in vastgelegd. Zo ontstaat er een rijker beeld van de personen en de groep. De Groepsscan is onderdeel van het 7 stappenmodel. Dit model biedt houvast bij het werkproces om te komen tot een integrale en effectieve aanpak van problematische jeugdgroepen en groepsgedrag.

Veiligheidshuizen

Een aparte rol is weggelegd voor de Zorg- en Veiligheidshuizen. Zij spelen een belangrijke rol bij de bestrijding van jeugdcriminaliteit en veelplegers en daarmee ook bij de aanpak van problematische jeugdgroepen. Dit doen zij onder andere door vroegtijdig in te grijpen, bijvoorbeeld door te focussen op de broertjes en zusjes van jongeren die worden besproken in het Zorg- en Veiligheidshuizen. Een andere belangrijke taak is het bieden van goede nazorg. De Zorg- en Veiligheidshuizen richten zich op de preventie van criminaliteit en op het terugkeren in de samenleving van jongeren die in detentie hebben gezeten (de nazorg).

Jeugdgroepen: wie doet wat?