Radicalisering: aanpak, alles op alles om contact te onderhouden

Preventieve maatregelen om radicalisering te voorkomen zijn volgens IMES (2006) onder te brengen in 3 hoofdthema’s:

  • vergroting van maatschappelijk vertrouwen
  • politiek vertrouwen
  • religieuze weerbaarheid

Uit veldwerk blijkt dat radicalisering een sociaal gebeuren is. Dit betekent dat het van belang is om alles op alles te zetten om het contact met radicale jongeren voort te zetten en niet af te breken. 

Sleutelfiguren uit de islamitische gemeenschap, familie en vrienden kunnen jongeren helpen om niet te ontsporen in radicalisme. Ook onderwijspersoneel, jongerenwerkers en hulpverleners kunnen een positieve invloed uitoefenen. Sociaal psycholoog Arjan de Wolf is voorstander van zo’n systeemaanpak. Hierin krijgen alle 'belangrijke anderen' die in het sociale systeem rondom een radicaliserende jongere zitten, een rol bij de de-radicalisering. 

Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

In augustus 2014 startte het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. De uitvoering verloopt langs 5 sporen:

  • risicoreductie van jihadgangers;
  • interventies om uitreis te voorkomen;
  • aanpakken van radicalisering richting extremisme;
  • aandacht voor de rol van social media & internet;
  • de noodzaak van goede informatie-uitwisseling en samenwerking tussen alle uitvoeringspartners.

Download het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

In 2017 onderzocht de Inspectie Veiligheid en Justitie de manier waarop organisaties uitvoering geven aan de maatregelen uit het actieprogramma. Bij de evaluatie staat het verder verbeteren van de aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme voorop. 

Download Evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme

Radicalisering: aanpak, alles op alles om contact te onderhouden