Radicalisering: definities

Extremisme Fenomeen waarbij personen of groepen vanuit ideologisch motief bereid zijn in ernstige mate de wet te overtreden of activiteiten te verrichten die de democratische rechtsorde ondermijnen.

Jihadganger Een persoon die reist of heeft gereisd om zich aan te sluiten bij een terroristische organisatie in een jihadistisch strijdgebied.

(Mondiaal) jihadisme  Een stroming binnen de politieke islam die op basis van een specifieke invulling van de salafistische leer en op basis van onder meer het gedachtegoed van Sayyid Qutb door middel van een gewapende strijd (jihad) streeft naar een mondiale heerschappij van de islam en daarmee naar de heroprichting dan wel instandhouding van de islamitische staat (kalifaat).

Radicalisering  Een proces van toenemende bereidheid om de uiterste consequentie uit een denkwijze te aanvaarden en die in daden om te zetten. Deze toenemende bereidheid kan leiden tot gedrag dat andere mensen diep kwetst of in hun vrijheid raakt, kan aanleiding zijn voor individuen of groepen om zich af te keren van de samenleving en kan leiden tot het gebruik van geweld.

Salafisme Een verzamelnaam voor een spectrum aan fundamentalistische stromingen binnen de soennitische islam die staan voor een terugkeer naar de zuivere islam zoals die in de tijd van de profeet Mohammed en door de vier rechtgeleide kaliefen in de eerste eeuwen daarna is beleden. Aanhangers van het salafisme zijn letterlijk ‘vrome, oprechte voorgangers’ en hanteren een letterlijke interpretatie van de Koran en de ‘traditie’. Een specifieke invulling van de salafistische leer vormt mede de basis van het jihadisme.

Deze definities komen uit het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) van de NCTV.

Radicalisering: definities