Twaalfminners in de knel

Jaarlijks komen duizenden kinderen in aanraking met politie en justitie. Ze doen een flinke aanslag op de capaciteit van handhavers en zorgverleners. Kinderen die voor hun 12e jaar vanwege een strafbaar feit in aanraking komen met de politie, worden twaalfminners genoemd.

Het gaat hierbij om kinderen die ernstig normoverschrijdend of overlastgevend gedrag vertonen en die een ernstig risico lopen om in de toekomst in contact te komen met politie en justitie.

Deze kinderen zijn vaak slachtoffer van (huiselijk) geweld en 60 procent heeft ADHD of een gedragsstoornis.

Aard en omvang

Veel cijfers over twaalfminners (12-minners) zijn er niet beschikbaar. De meest actuele gegevens komen uit een onderzoek in 2012 naar 12-min-problematiek onder migrantenkinderen. Het onderzoek  beperkte zich tot kinderen tussen de vier en twaalf jaar die vanwege een delict als verdachte waren geregistreerd door de politie. In de periode 2010 en 2011 betrof dat in heel Nederland ongeveer 3.700 kinderen.

Cijfers over het aantal kinderen dat met de politie in aanraking dreigt te komen, zijn er niet. In wetenschappelijke onderzoeken zijn wel ramingen gedaan van het aantal kinderen dat het risico loopt in de criminaliteit te belanden. Sommige onderzoekers schatten dat er wel zo’n 130.000 jonge kinderen in Nederland zijn die dat risico lopen. De meeste onderzoekers hebben het echter over een beperktere omvang.

Uit onderzoeken naar delinquent gedrag bij 12-minners blijkt dat deze kinderen vaak slachtoffer zijn van (huiselijk) geweld en dat 60 procent ADHD of een gedragsstoornis of een combinatie hiervan heeft. Hiernaast spelen vaak problemen op school en thuis (gebroken gezinnen), hebben ze vaker tienermoeders, is er werkeloosheid in het gezin of zijn er psychische problemen bij de ouders.

Verder lezen

Wie doet wat bij de aanpak van criminaliteit bij twaalfminners. Het CCV-Jeugdteam biedt trainingen en workshops op maat. 

Twaalfminners in de knel