Documenten

Jeugdmonitor 2015

Uit de Jeugdmonitor 2015 blijkt dat het aantal jongere daders (12 tot 23 jaar) van een misdrijf daalt. En dat aantal daalt harder dan onder volwassenen. Het aandeel…

Lees meer

Factsheet Aanpak twaalfmin

In september 2008 heeft het toenmalige ministerie van Justitie samen met het ministerie van VWS de beleidsbrief 'Overlast door 12-minners, een stevige aanpak' naar de Tweede…

Lees meer

Brochure Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners

Het ministerie van BZK heeft voor gemeenten de brochure 'Aanpak van Marokkaans-Nederlandse 12-minners' uitgebracht. In de publicatie staat informatie over recente…

Lees meer

Circulaire Burgemeestersbevel twaalfminners; artikel 172b Gemeentewet

Met deze circulaire geeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kennis van de inwerkingtreding en de toepassing van artikel 172 Gemeentewet, houdende…

Lees meer

Opschalingsmodel gemeente Utrecht zorg en veiligheid bij crises en calamiteiten

Met de transformatie van de zorg voor jeugd en de transformatie van de WMO, is opnieuw de zorgstructuur ingericht. Samen met partners op het gebied van zorg en veiligheid is…

Lees meer

Antisociaal gedrag op jonge leeftijd

Op welke wijze de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een rol kan spelen bij het signaleren van antisociaal gedrag van kinderen staat centraal in dit inspiratieboekje van het…

Lees meer

Infosheet 'Tijdig ingrijpen: werkzame ingrediënten voor interventies'

Om succesvol te voorkomen dat jongeren het criminele pad op gaan, is tijdig signaleren en ingrijpen van groot belang. Wat zijn indicatoren om tijdig te signaleren en wat zijn…

Lees meer

Infosheet over (buurt)veiligheid in het sociale domein

Het sociale domein is volop in beweging: de rijksoverheid hevelt kerntaken op het gebied van jeugd, zorg en participatie over naar gemeenten. Deze infosheet gaat in op deze…

Lees meer

Justitiële verkenningen 12-minners

Justitiële verkenningen is een gezamenlijke uitgave van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Boom Juridische uitgevers.…

Lees meer

Signaleren van onveiligheid bij jeugdigen in het sociaal domein en het toeleiden naar passende hulp en ondersteuning

De inspecties van Samenwerkend Toezicht Jeugd / Toezicht Sociaal Domein onderzochten in zes gemeenten (in drie jeugdhulpregio’s) in hoeverre partijen in het sociaal domein…

Lees meer
Documenten