Direct naar content

Sociaal wijkteam in de aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen

Gemeenten zijn sinds vorig jaar verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken uit de huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Jeugdzorg en de Participatiewet. Voor het oppakken van al deze taken richten bijna alle gemeenten sociale wijkteams in. Sociale wijkteams kunnen een belangrijke rol vervullen in de aanpak van risicojeugd en jeugdgroepen.

Samenwerken

In een sociaal wijkteam werken professionals uit de gezondheidszorg en de jeugdzorg samen. De gemeente maakt met verschillende zorgaanbieders afspraken om de jeugdhulp te organiseren. De wijkteams zijn op buurtniveau de eerste vraagbaak voor bewoners. In een zogenoemde ‘keukentafelgesprek’ overleggen zij welke zorg er in de specifieke situatie nodig is. De gedachte is dat op deze manier hulpvragen in een gezin (van een jongere) eerder boven tafel komen.

De wijkteams reageren op meldingen en nemen ook zelf initiatief om contact te leggen met burgers. Ze bieden passende ‘eerste hulp’ en lichte, generalistische ondersteuning van (ook kwetsbare) bewoners/jongeren. Is er meer specialistische deskundigheid nodig, dan kan het team er specialisten bij te betrekken.

De taken van het sociaal wijkteam bestaan onder meer uit:

  • zichtbaar in de wijk aanwezig zijn;
  • aan de slag met bewoners/jongeren met en zonder hulpvraag;
  • geven van informatie en advies over zorg en ondersteuning;
  • ondersteunen/samenwerken met actieve burgers en vrijwilligers;
  • signaleren: vragen in de wijk opsporen door een outreachende werkwijze;
  • lichte, generalistische ondersteuning en preventief werken: signalen vroegtijdig oppakken, lichte interventies inzetten bij vragen en problemen;
  • ondersteuning bieden bij vragen die eenvoudig zijn op te lossen met de bewoner/de jongere, zijn netwerk, vrijwilligers en de buurt (eerste hulp);
  • toeleiding en warme overdracht naar specialisten in de eerste of tweedelijnszorg bij problemen die vragen om een intensievere aanpak.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan