Direct naar content

Van cijfers naar interpretatie

In dit onderzoeksrapport staat het duiden van de daling van de jeugdcriminaliteit centraal. Het onderzoek baseert zich op de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC). Er is geïnventariseerd hoe deskundigen tegen deze ontwikkeling aankijken en welke indicatoren in hun optiek kunnen bijdragen aan het duiden daarvan.<

Het onderzoek is gedaan aan de hand van vragenlijsten, expertmeetings een aanvullende interviews.

Conclusies

Uit het vragenlijstonderzoek en de gehouden expertmeetings blijkt dat deskundigen het in de MJC geschetste beeld op hoofdlijnen herkennen. Dit betekent dat zij onderschrijven dat er na 2007 een landelijk dalende trend is ingezet. Het lokale beeld kan afwijken van de algemene positieve trends die in de MJC worden beschreven.

Respondenten geven aan dat de daling ‘de bereikbare groep’ betreft, die verhoudingsgewijs een lage kans heeft op politiecontacten. De psychosociale problematiek van en criminaliteit door een relatief kleine groep jeugdigen (hot groups) op lokaal niveau (hot spots) wijkt volgens meerdere respondenten van dit positieve beeld af. Een gevolg daarvan is dat professionals die werkzaam zijn in het veld het in de MJC geschetste beeld niet (altijd) herkennen vanuit hun beroepspraktijk.

Deskundigen zien met name meerwaarde in het betrekken van indicatoren van signaal- en risicogedrag (zoals tijdbesteding, middelengebruik, voortijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid, maatregelen in het kader van jeugdhulpverlening en zorgmeldingen).

Combinaties van dergelijke indicatoren kunnen ook van meerwaarde zijn. Zo kunnen de gezamenlijke indicatoren ‘zorgmeldingen’ en ‘jeugdhulp’ bijvoorbeeld iets zeggen over de focus op zorg of straf en kan de binding aan de maatschappij in beeld worden gebracht door te kijken naar de combinatie van tijdsbesteding, vroegtijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid.

Auteurs

Tom van Ham en Henk Ferwerda.

Organisatie

Bureau Beke in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

Download of bestel op de website van Bureau Beke.

Naar publicatie

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan