Direct naar content

Justitiële jeugdinrichtingen

Sinds de inwerkingtreding van het adolescentenstrafrecht kunnen ook jongeren tot 23 jaar in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) geplaatst worden. Hierdoor wordt de gemiddelde leeftijd van jongeren in een JJI steeds ouder. De JJI is verantwoordelijk voor de jongere zolang deze in detentie is. De JJI biedt de jongere de kans om zich voor te bereiden op een bestaan na detentie. De nazorg moet daarop aansluiten. De JJI is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de nazorg.

Twee type instellingen

In de kamerbrief ‘Aanpak Jeugdcriminaliteit’ wordt aangekondigd dat wordt toegewerkt naar een stelsel met twee type instellingen. De kleinschalige voorziening is er voor jongeren die kort vastzitten. Het doel is om de jongeren overdag ook nog naar school of werk te laten gaan. Zo kunnen ze na detentie hun eigen leven gemakkelijker oppakken. Naast de kleinschalige voorzieningen, worden de Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI) omgevormd naar landelijke specialistische voorzieningen. Deze voorzieningen zijn bedoeld voor jongeren met langere straffen, meer complexe problematiek, intensievere zorg en hoge mate van beveiliging.

Verblijfs- en behandelplan

In alle JJI’s in Nederland wordt volgens de basismethodiek YOUTURN gewerkt. Deze methodiek bestaat uit vijf fases. De eerste fase wordt gebruikt voor intake, screening en diagnostiek, met de informatie van partners. Op basis van alle informatie wordt een perspectiefplan gemaakt, waarin staat hoe het probleemgedrag wordt behandeld. In de tweede en derde fasen gaan de professionals met het perspectiefplan van de jongere aan de slag. In de derde fase wordt ook verlof ingepland. In het verblijfs- en behandelplan (indien van toepassing) staat welk traject de jongere tijdens het verblijf in de inrichting volgt. De Jeugdreclassering wordt daarbij betrokken. Als er geen verblijfsplan wordt opgesteld vanwege de korte detentieduur, werkt de Jeugdreclassering actief mee aan de opstelling van een nazorgplan.

Netwerk- en Trajectberaad

Alle jongeren in een justitiële jeugdinrichting krijgen bij vertrek passende resocialisatie of nazorg. Hieronder valt iedere vorm van begeleiding door de (jeugd)reclassering, in aansluiting op het verblijf van een jongere in een inrichting. Dit wordt besproken in het Netwerk- en Trajectberaad, in overleg met de Raad voor de Kinderbescherming, de Jeugdreclassering en de gemeente waar de jongere na detentie gaat wonen. Goede overdracht aan ketenpartners is in de fase van resocialisatie en nazorg van groot belang.

De Justitiële Jeugdinrichting kan op haar verantwoordelijkheid, zoals die in wet- en regelgeving is vastgelegd, worden aangesproken.

Rollen

Taken

Meer informatie

Ga voor meer informatie over Justitiële Jeugdinrichtingen naar www.dji.nl.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan