Direct naar content

Gemeente

De gemeente heeft de regie in het lokaal jeugdbeleid.

Effectieve uitvoering

De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdhulp en voor het optimaliseren van een effectieve uitvoering. Zij is bestuurlijk en financieel verantwoordelijkheid voor:

 • de jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering;
 • het lokaal preventief jeugdbeleid;
 • voor de aanpak van jeugdgroepen en voor de uitvoering van het jeugdbeleid;
 • (regionaal) de advisering en verwerking van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling (Veilig Thuis);
 • het verzorgen van de vrijwillige en gedwongen jeugdzorg, de jeugd-GGZ, en de zorg voor jongeren in verband met een verstandelijke beperking;
 • de begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf op basis van de AWBZ.

De gemeente heeft de plicht om jeugdigen hulp en ondersteuning te bieden die zij nodig hebben. Als bijvoorbeeld (specialistische) jeugd-GGZ nodig is, moet deze worden geboden.

De gemeente heeft de regie om een gerichte aanpak te realiseren. Dit gebeurt op basis van 1 gezin 1 plan.

Verwijsindex

De gemeente maakt de afspraak met alle instellingen die onder de regie van de gemeente opereren, dat zij kinderen en jongeren over wie zij zich zorgen maken, melden bij de Verwijsindex risicojongeren (VIR). De verwijsindex heeft tot doel vroegtijdige en onderlinge afstemming tussen meldingsbevoegden te bewerkstelligen, zodat zij tijdig passende hulp, zorg of bijsturing kunnen verlenen om daadwerkelijke bedreigingen voor een gezonde en veilige ontwikkeling naar volwassenheid te voorkomen, te beperken of weg te nemen.

De gemeente kan diverse partijen aanspreken op de uitvoering van taken. De gemeente stelt (kwaliteits) eisen aan instellingen en preventiemedewerkers die in opdracht van de gemeente werken.

Rollen

Taken

Andere taken en verantwoordelijkheden

Andere taken en verantwoordelijkheden zijn onder meer:

 • de samenwerking met andere sectoren zoals zorg, onderwijs, politie en justitie;
 • de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp organiseren op een laagdrempelige en herkenbare manier, bijvoorbeeld via een sociaal wijkteam of een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG);
 • de juiste deskundigheid voor toegang beschikbaar stellen, zodat triage plaatsvindt door hiervoor toegeruste professionals;
 • rechtstreeks toegang bieden tot jeugdhulp na verwijzing door een huisarts, jeugdarts of medisch specialist;
 • specialistische hulp inschakelen en melden aan de Raad voor de Kinderbescherming als de veiligheid van het kind in het geding is;
 • het indienen van een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming als een maatregel met betrekking tot het gezag van de jeugdige overwogen moet worden;
 • een voldoende aanbod hebben aan gecertificeerde instellingen en de jeugdhulp inzetten die een gecertificeerde instelling – of andere uitvoerders van de jeugdreclassering – nodig acht;
 • 24/7 beschikbaar en bereikbaar zijn, en bij crisissituaties direct de juiste jeugdhulp inschakelen;
 • bijhouden van jeugdigen bij wie al voor het 18e levensjaar duidelijk is dat zij op grond van ernstige beperkingen of stoornissen hun verdere leven 24-uurs zorg of permanent toezicht nodig hebben, aanspraak op de Wet langdurige zorg (Wlz).

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan