Direct naar content

Welzijnsorganisatie

De welzijnsorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van buurtgericht opbouwwerk en sociaal-cultureel werk voor jongeren en kinderen. Gemeenten zetten jeugdwerk in om overlast te voorkomen en de veiligheid in de wijk te bevorderen.

Jeugdwerk en opbouwwerk

Het welzijnswerk organiseert activiteiten voor jongeren in de wijk, verzorgt het ambulante jongerenwerk, zorgt voor algemeen maatschappelijk werk, buurtopbouwwerk en beheert het jongerencentrum.

Het jeugdwerk en het opbouwwerk zijn belangrijke partners in de vroegsignalering. Zij werken preventief en leggen contacten met de jeugd in de wijk voordat er sprake is van overlast. De jeugd laat zich beter aanspreken als er een relatie is opgebouwd, zeker als het gaat om de zogenaamde ‘aanvaardbare’ jeugdgroepen die op straat verblijven maar (nog) geen hinder of overlast veroorzaken.

Jeugdwerker

De jeugdwerker heeft een signalerende functie. Hij kan jeugdigen waarover hij zich zorgen maakt aanmelden in individuele casusoverleggen zoals in de sociale wijkteams. Of hij kan een zorgmelding doen in de Verwijsindex.

De jeugdwerker kan de jeugdgroep waar de risicojongere in meeloopt, verder in beeld brengen. Hij kan in gesprek gaan met de meelopers en hen betrekken in activiteiten buiten de jeugdgroep om. Het jeugd(opbouw)werk kan de ouders betrekken in het vinden van een oplossing.

Gespecialiseerde jeugdhulp

In eerste instantie wordt de zorgsituatie van kinderen/jongeren in het sociaal wijkteam besproken en aangepakt. Is de casus complexer, dan wordt gespecialiseerde jeugdhulp ingeschakeld. Het welzijnswerk kan deelnemen aan overleg in het Veiligheidshuis.

De gemeente heeft een subsidierelatie met de welzijnsorganisatie. De welzijnsorganisatie legt verantwoording af over de activiteiten die zijn opgenomen in de contractafspraken.

Rollen

Taken

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan