Direct naar content

Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is verantwoordelijk voor de casusregie in de jeugdstrafketen. De Raad bevordert de samenhang tussen de verschillende ketenpartners. Kernactiviteiten zijn: bewaken, informeren, signaleren en toetsen. Als regievoerder volgt de Raad het strafrechttraject vanaf de melding van de politie tot en met de nazorg door de Jeugdreclassering. De Raad adviseert aan de rechter of het OM over het opleggen van jeugdhulp in een strafrechtelijk kader en over de inzet van toezicht en begeleiding door de jeugdreclassering.

Verantwoordelijkheid

De RvdK is verantwoordelijk voor het bieden van passende nazorg aan jongeren. Het gaat om jongeren die op basis van het strafrecht in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) hebben gezeten. Om hun terugkeer naar de samenleving te ondersteunen krijgen deze jongeren een vorm van niet-vrijblijvende begeleiding van de (jeugd)reclassering.

Netwerk– en Trajectberaad

De Raad is voorzitter van het Netwerk– en Trajectberaad. Hier wordt passende nazorg besproken, in nauw overleg met de JJI, de Jeugdreclassering en de gemeente waar de jongere naartoe uitstroomt. De RvdK bewaakt dat er tijdig nazorg beschikbaar is. Indien de jongere verdere begeleiding nodig heeft, ziet ze toe op de naadloze aansluiting met het vervolgtraject.

Toezicht en Begeleiding

De Raad kan opdracht geven voor de inzet van vrijwillige nazorg door de jeugdreclassering. Dit kan in de vorm van ‘Toezicht & Begeleiding’ door de jeugdreclassering. Er zal dan zo snel mogelijk een jeugdreclasseerder aan de jongere worden toegewezen.

Jongeren onder de 18 kunnen begeleid worden tot zes maanden na ontslag uit de inrichting. De RvdK kan deze periode eenmalig met nog eens zes maanden verlengen.

De Raad houdt toezicht op het werk van de gecertificeerde instellingen voor jeugdreclassering. De RvdK kan op haar verantwoordelijkheid, zoals die in wet- en regelgeving is vastgelegd, worden aangesproken.

Rollen

Taken

Meer informatie

Ga voor meer informatie over de Raad voor de Kinderbescherming naar www.kinderbescherming.nl.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan