Direct naar content

Samenwerken

Wil je dat een aanpak op Jeugd & Veiligheid hout snijdt, dan is de inzet van verschillende partners een vereiste. Een goede relatie met lokale netwerkpartners is daarom onontbeerlijk.

Betrek partijen en organiseer de samenwerking

Als eerste leg je contact met de belangrijkste partners en bereid je de samenwerking voor. Hebben de kernpartners (en netwerkpartners) zich verbonden aan de samenwerking en is er wellicht een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, dan krijgt de aanpak een projectstructuur. De aanstelling van een projectleider (trekker) en projectgroep (partners) zorgt voor de voortgang in de aanpak jeugd.

Leg in deze fase de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de projectgroep (deelnemers) en de projectleider (trekker) beknopt vast. Dat voorkomt onduidelijkheid hierover en mogelijk afschuifgedrag.

Praktische informatie

Betrokken partners

In onderstaand schema staat een opsomming van diverse partijen die betrokken zijn bij projecten jeugd en veiligheid en in overleg met elkaar activiteiten uitvoeren. De lijst is niet uitputtend en kan naar eigen inzicht verder worden opgesteld.

Ook is het mogelijk dat organisaties niet aanwezig zijn binnen een bepaalde gemeente (denk aan jongerenwerk, straathoekwerk, Zorg Advies Teams en dergelijke). De lijst is bedoeld als inspiratiebron voor voorbeelden van mogelijke samenwerkingspartners.

Niet voor iedere aanpak is het samenstellen van een nieuw overleg noodzakelijk. Vaak zijn de verschillende partijen al verenigd in een bestaand netwerk of overleg. Sluit dan ook aan of maak gebruik van de bestaande netwerken of overlegvormen (zie voorbeelden in het kader) om de samenwerking te organiseren.

Matrix vroegsignalering

Op tijd signalen zien en ook doorgeven aan de juiste partners, kan van levensbelang zijn bij jongeren die dreigen af te glijden. Deze matrix geeft een duidelijk overzicht van wie wat doet of moet doen.

Bij problemen met jongeren is op tijd signaleren en reageren van cruciaal belang om erger te voorkomen. Hoe? Door alert te zijn, goed te kijken naar wat er aan de hand is, en dat vooral – wanneer nodig – samen met de juiste partners te doen. Op die manier kun je passende zorg inzetten. Bovendien voorkom je met elkaar dat een jongere met problemen (verder) afglijdt naar crimineel gedrag.

Jongen voorover gebukt. Afbeelding voor dossier lokale aanpak.

Matrix nazorg

Wie doet wat en is waarvoor verantwoordelijk in een nazorgtraject van jongeren die uit detentie komen?

Verschillende professionals hebben een belangrijke rol in de nazorg van ex-gedetineerde jongeren tot 23 jaar. In de matrix Nazorg vind je een overzicht van rollen, taken en verantwoordelijkheden die de verschillende partners in dit traject hebben.

Heb je vragen?

We helpen je graag met deze praktische handvatten. Neem gerust contact op met onze experts.

Neem contact met ons op

"*" geeft vereiste velden aan